Titles

Library Catalogue ยป Titles

1 matching record(s)

N (Giebeler)Klika, Eduard; Rosenbauer, Karlheinz A.; Tesik, Ivan

"Zur Geschichte der Mikroskopie an der Karls Universitat Prag"

in E. H. W. Giebeler & K. A. Rosenbauer (eds.), Historia Scientiae Naturalis (Darmstadt: Ernst Giebeler, 1982), pp. 25-49.

[1984-16]

1982


« Return to titles list